Kártya szabályzat

ÓBUDA VÁROSKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZATA

1. Fogalom-meghatározások

1.1. Városkártya Program: az Óbuda Kártya Kft. által kidolgozott, a technológiai fejlődéshez igazodó, sokoldalú funkcióval rendelkező, szolgáltatásokat nyújtó rendszere, mely alkalmas arra, hogy az Óbuda Kártya Kft. honlapjáról elérhető önkormányzati szolgáltatások igénybevétele során Óbuda-Békásmegyer lakosságának személyre szabott szolgáltatásokat (azonosítási funkció stb.) nyújtson, valamint Óbuda-Békásmegyer előre meghatározott elfogadóhelyein történő szolgáltatások igénybevételei során kedvezményeket biztosítson. Az Óbuda Kártya Kft. (1033 Budapest Szentlélek tér 7. fél emelet 18.; Cg. 01-09-969474) lehetővé teszi a jelen Szabályzat szerinti részvételt a Programban és annak kapcsán Óbuda Városkártya (a továbbiakban: Kártya) igénybevételét.

Ezen kártya segítségével a kártyabirtokosok pontokat gyűjthetnek a programhoz csatlakozott Pontfelíró Partnereknél, valamint különböző funkciókat tudnak igénybe venni Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál, illetve a pontokat beválthatják, melynek ellenében az Óbuda Kártya Kft. által rendszeres időközönként kiadott, valamint a www.obudakartya.hu-n is elérhető Pontkatalógusban található termékekhez/szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá.

1.2. Szabályzat: ez tartalmazza a Városkártya Program részletes szabályait, a Kártya használatát, valamint a Kártyabirtokost és a Kártyatulajdonost megillető jogokat, illetve az őket terhelő kötelezettségeket.

1.3. Belépési Nyilatkozat: az a nyilatkozat, melynek kitöltésével és aláírásával a leendő Kártyabirtokos csatlakozik az Óbuda Városkártya Programhoz és elfogadja jelen Szabályzatot.

1.4. Ügyfél: a programhoz csatlakozó természetes személy, későbbi kártyabirtokos.

1.5. Kártyatulajdonos: a városkártya kibocsátója. (Óbuda Kártya Kft.)

1.6. Kártyaigénylő: az a természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglaltak szerint Óbuda Városkártyát igényelhet Óbuda Kártya Kft-től.

1.7. Kártyabirtokos: az a természetes személy, akinek a kártyatulajdonos jelen Szabályzatban foglaltak szerint Óbuda Városkártyát biztosít.

1.8. Óbuda Városkártya: a kártyatulajdonos által a kártyabirtokos részére átadott olyan chippel ellátott, elektronikus kártya, mely alkalmas a kártyabirtokos személyének azonosítására, valamint szolgáltatás igénybevétele során az őt megillető pontok regisztrálására.

1.9. Pont: a kártyabirtokos részére, az általa igénybevett szolgáltatás ellenértéke után járó engedmény. A pontjóváírás a kedvezmény százalékában megállapított Ft-nak megfelelő pont.

1.10. Tranzakció: minden, a Városkártyával végzett művelet, mely következtében a kártyabirtokos számlájának egyenlege megváltozik.

1.11. Bizonylat: Pontfelíró tranzakció esetén a Partner köteles bizonylatot adni nyomtatott formában vagy azt elektronikusan (e-bizonylat formájában) feltölteni a Városkártya-portálra, melyet a Kártyabirtokos a Portálra való bejelentkezést követően megtekinthet, vagy amely igény esetén részére e-mailben kiküldésre kerül. A bizonylat tájékoztatást ad a Kártyabirtokos részére a felírásra került pontokról és az aktuális pontegyenlegéről.

1.12. Pontfolyószámla: a Kártyatulajdonos és a Kártyabirtokos közötti, kártyaforgalom elszámolására szolgáló számla, melynek javára, illetve terhére a városkártyához kapcsolódó tranzakciók végezhetők.

1.13. Pontkatalógus: az összegyűjtött pontokért beváltható termékeket/szolgáltatásokat tartalmazó katalógus, amely elérhető elektronikus formában a www.obudakartya.hu honlapon, valamint nyomtatott formában a Városkártya Központban.

1.14. Városkártya Központ: Kártyatulajdonos telephelye. (1033 Budapest Szentlélek tér 7. fél emelet 18.) A Belépési nyilatkozat leadásának, a kártya átvételének, illetve a pontok beváltása során a termékek átvételének helyszíne.

1.15. Pontfelíró Partner: Az a szolgáltató, aki a kibocsátóval történő megállapodása alapján, adott szolgáltatásai igénybevétele esetén pontot ír fel a Kártyabirtokos pontfolyószámlájára. A Partnerek listája a www.obudakartya.hu honlap „Pontfelíró Partnerek” menüpont alatt érhető el.

2. Jelentkezés, kártya igénylése

2.1. A programba való jelentkezés történhet:

2.1.1. az Önkormányzat felajánlására, az általa kiküldött Belépési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és a jelen Szabályzatban megjelölt Városkártya Központban történő személyes leadásával;

2.1.2. személyesen, a megjelölt Városkártya Központban.

2.2. A kártyaigénylés elutasítható az alábbi esetekben:

- a kártyaigénylő a belépési nyilatkozatot hiányosan, hibásan vagy olvashatatlanul töltötte ki;

- a kártyaigénylő a belépési nyilatkozatot nem írta alá, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselőjével (szülő, gyám) nem íratta alá;

- a kártyaigénylő nem természetes személy vagy nem rendelkezik magyarországi értesítési címmel,

2.3. A Belépési Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával a Kártyaigénylő elfogadja a jelen Szabályzatot, mely a www.obudakartya.hu honlap Szabályzatok menüpontjában olvasható. Egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (törzsadatok) a Kártyatulajdonos statisztikai, marketing-és levelezési céljaira kezelje és felhasználja, valamint a kártyával végrehajtott tranzakciókra vonatkozóan az adatkezelést és feldolgozást végrehajtsa. A Kártyatulajdonos a Kártyabirtokosok törzs – és ponttranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkori érvényes törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel.

2.4. A Városkártya felett az azt kibocsátó Kártyatulajdonos rendelkezik.

2.5. A szerződéses jogviszony a Kártyabirtokos és a Kártyatulajdonos között a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre.

3. A kártya kibocsátása

3.1. A kártya a Belépési Nyilatkozat leadásától számított 4-6 héten belül, személyesen vehető át a Városkártya Központban.

3.2. A kártya díja a Honlap Díjszabások menüpontjában olvasható.

Az igénylés sorrendjében első 12.000 Óbuda-Békásmegyeri (Budapest III. ker.) állandó- vagy ideiglenesen lakcímmel rendelkező ügyfél számára, aki a Belépési Nyilatkozatot a Városkártya Központban kitöltve és aláírva leadja, a kártya térítésmentesen kerül kibocsátásra.

4. A kártya pótlása

4.1. A Kártyatulajdonos pótkártyát az eredeti kártya megsemmisülésekor, elvesztésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor, meghibásodásakor, a kártya téves megszemélyesítésekor, a kártyán tárolt Kártyabirtokos-törzsadatok megváltozásakor bocsát ki. A kibocsátás előfeltétele, hogy a Kártyabirtokos elindítsa a pótkártya igénylést, illetve amennyiben a pótkártya-kibocsátás díjköteles körbe tartozik, úgy a pótkártya-kibocsátási díjat befizesse.

4.2. A Kártyatulajdonos a pótkártya kibocsátásáért, a régi kártya letiltásáért, illetve a pontegyenleg új kártyára való átírásáért a mindenkori díjszabás szerinti díjat jogosult felszámítani, amely a Honlap Díjszabások menüpontjában olvasható. Kivételt képez ez alól a kártya mikrochip-jének a rendeltetésszerű használat és tárolás ellenére történő meghibásodása, a megszemélyesítési hiba miatti kártyacsere, mely esetekben a pótkártya kibocsátása díjmentes.

4.3. Amennyiben a pótkártya-kibocsátásra a kártya meghibásodása, megsérülése vagy a Kártyabirtokos törzsadatainak megváltozása miatt kerül sor, úgy a régi kártyát vissza kell szolgáltatni a Kártyatulajdonos részére. A Kártyatulajdonos a pótkártyagyártást mindaddig nem kezdi meg, amíg a régi kártya hozzá be nem érkezett.

4.4. A Kártyatulajdonos a pótkártyát – figyelemmel az előző pontban foglaltakra – legkésőbb az igény kézhezvételét követő 20 munkanapon belül legyártatja és a kártyabirtokos azt a Városkártya Központban átveheti.

4.5. A pótkártya kézhezvétele napjáig terjedő időszakban történt vásárlások után utólagos pontjóváírás nem lehetséges. A régi kártya pontegyenlege a Kártyabirtokos pontszámlájának aktuális egyenlege alapján kerül az új kártyán átvezetésre.

5. A kártya megújítása

5.1. A városkártyák a kibocsátásuktól számított 3 évig érvényesek. Az érvényesség lejártakor a Kártyabirtokos kezdeményezheti a kártya megújítását.

5.2. A megújítás tényéről a Kártyatulajdonos a Kártyabirtokost a lejárati hónapot megelőzően értesíti és a régi kártyát annak lejárati napján a Kártyatulajdonos zárolja.

5.3. A lejárt kártya pontegyenlege a Kártyabirtokos pontszámlájának aktuális egyenlege alapján kerül a megújított kártyán felírásra az új kártya megszemélyesítésekor. A régi kártya zárolása és a megújított kártya kézhezvételi napja közötti időszakban történt vásárlások után utólagos pontjóváírás nem lehetséges.

6. A kártya letiltása

6.1. A megsemmisült, elveszett, eltulajdonított kártyákat a Kártyatulajdonos a Kártyabirtokos értesítésének kézhezvételét követően, azonnal letiltja, illetve a Kártyabirtokos pótkártya igényét egyidejűleg előjegyzésbe veszi.

6.2. A Kártyabirtokos a kártyája letiltását a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is kezdeményezheti a személyes adatai alapján történő beazonosítást követően, melyről a Kártyatulajdonos a portálrendszeren keresztül kap értesítést.

6.3. A letiltás megtételéig a kártyával való visszaélés kockázatait és következményeit a Kártyabirtokos viseli. A letiltott kártyával pontot gyűjteni, azt beváltani nem lehet.

7. A kártya zárolása

7.1. A Kártyatulajdonos jogosult a kártyát zárolni (elfogadását ideiglenesen felfüggeszteni), amennyiben a kártyával való visszaélés alapos gyanúja merül fel. A visszaélés bizonyítására a Kártyatulajdonosnak 15 munkanap áll rendelkezésére. A vizsgálat befejezésekor, legkésőbb a 15 napos határidő lejártakor a Kártyatulajdonos a vizsgálat eredményének függvényében a kártyát véglegesen letiltja vagy zárolását feloldja.

7.2. A Városkártyával való bizonyított vagy elismert visszaélés esetén a Kártyatulajdonos jogosult a városkártyát azonnali hatállyal letiltani.

8. A pontok gyűjtése és beváltása

8.1. A Kártyabirtokos a Programban résztvevő Pontfelíró Partnereknél igénybevett szolgáltatások ellenértéke után kártyájával pontokat gyűjthet a Pontfelíró Partner által meghatározott feltételrendszer szerint, amelyeknek a Városkártya Központban történő beváltása ellenében a Pontkatalógusban található, termékekhez, szolgáltatásokhoz juthat hozzá.

8.2. A Pontfelíró Partner a kártyabirtokos pontfolyószámlájára a hatályos jogszabályok által figyelembe vehető termékek vásárlása után, a fizetett összeg általa meghatározott %-ának megfelelő mértékű pontot ír jóvá. (Egyes partnereknél kizárólag szolgáltatás igénybevétele esetén történik pontfelírás). A Partner által meghatározott százalék mértéke megtalálható a www.obudakartya.hu portál kártyaelfogadó partnerek menüpontja alatt, az egyes partnereket kiválasztva majd a tovább gombra kattintva, illetve az egyes városkártya elfogadóhelyeken kifüggesztve.

8.3. A pontfelírás szempontjából készpénzes fizetésnek számít a csekkel, bankkártyával, egészségpénztári kártyával, utalvánnyal, valamint átutalással történő fizetés is.

8.4. A pontkibocsátás – és beváltás feltételei bármikor megváltoztathatók, azonban ez nem lehet visszamenőleges hatályú. A Pontfelíró Partnereknél érvényes pontkibocsátási feltételekről, illetve a pontok beváltásához kapcsolódó engedményekről és kedvezményekről a Kártyabirtokosok a Pontfelíró Partner egyedi honlapján, a www.obudakartya.hu portálrendszeren, illetve a call-centeren keresztül informálódhatnak.

8.5. A pontok a szolgáltatás ellenértékének megfizetése alkalmával a Kártyabirtokos pontfolyószámláján jóváírásra, illetve pontbeváltás esetén levonásra kerülnek. Pontokat kizárólag fizetéskor, a kártya ügyintézőnek való átadása útján lehet a Kártyabirtokos pontfolyószámláján jóváírni vagy arról beváltani. Biztonsági okból a pénztártól való távozás után pontkibocsátásra – vagy beváltásra nincs lehetőség. A Kártyabirtokos a kapott bizonylat alapján köteles azonnal ellenőrizni a pontfolyószámláján jóváírt vagy onnan levont pontösszeget. A bizonylaton feltüntetésre kerülő összes pontszám tájékoztató jellegű. A Kártyabirtokos az esetlegesen helytelenül jóváírt vagy levont pontösszeggel kapcsolatos reklamációt a helyszínen, még a pénztártól való távozás előtt köteles jelezni.

8.6. Amennyiben a vásárlás alkalmával a Kártyabirtokos nem tudja felmutatni a kártyáját, a Pontfelíró Partner e vásárlás pontjait a vásárláskor kapott bizonylat - vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül történő - bemutatása esetén írhatja jóvá a kártyára.

8.7. A pontok csak és kizárólag a Pontkatalógusban szereplő termékekre, szolgáltatásokra válthatók be, azok beváltása ellenében pénzbeli kifizetésre semmilyen körülmények között nincs lehetőség.

8.8. A katalógusból választható termékek pontértéke a katalógusban kerül feltüntetésre.

8.9. Indokolt esetben vagy új katalógus kibocsátása esetén a termékek pontértéke, illetve maga a kínálat megváltozhat. A Kártyatulajdonos fenntartja annak lehetőségét, hogy bizonyos, a katalógusban nem szereplő termékek, szolgáltatások promóciós jelleggel pontok ellenében megszerezhetőek legyenek. Ennek feltételeiről a Kártyabirtokosokat megfelelő módon tájékoztatja.

8.10. A termékek - a szükséges mennyiségű pont pontfolyószámláról történő levonását követően - a Kártyaregisztrációs Pontban vehetőek át.

8.11. A Kártyabirtokos elhalálozása esetén az erről szóló, hitelt érdemlő értesítés kézhezvételét követő naptól a Kártyatulajdonos a kártya elfogadását a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti, vagyis a kártya ideiglenesen tiltólistára kerül. A kártyán lévő egyenlegről a Kártyatulajdonos igazolást bocsát ki az örökösök részére a hagyatéki eljáráshoz. A jogerős hagyatéki végzés bemutatásakor a Kártyatulajdonos az elhunyt Kártyabirtokos kártyáját végleg letiltja, valamint az azon nyilvántartott pontegyenleget az örökösök kérésére kártyájukon a jogerős hagyatéki végzésben foglaltaknak megfelelően jóváírja. Amennyiben valamely örökös kártyával nem rendelkezik, úgy a 2. pontnak megfelelően igényelnie kell, ennek hiányában a kártyán lévő pontok nem használhatóak fel.

8.12. Az adott kártyához tartozó pontok nem a kártyán kerülnek tárolásra, hanem azokat az internetes információs rendszer tárolja, így kikerülve az adatok elvesztését a kártya megrongálódása, megsemmisülése, elvesztése esetén.

8.13. Az informatikai hálózat általános üzemzavara esetén pontok kártyára való felírása és beváltása utólag, a vásárláskor kapott bizonylat vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül történő bemutatása esetén lehetséges. A pontkibocsátás és beváltás üzemzavar miatti, az egész elfogadóhelyre kiterjedő átmeneti szüneteltetéséről a Kártyabirtokosokat a Pontfelíró Partnereknél és a Kártyaregisztrációs Pontban elhelyezett hirdetmény tájékoztatja.

8.14. Amennyiben a Kártyabirtokos a kártyát – annak aktiválásától számított – 1 éven keresztül nem használja, a pontgyűjtést nem gyakorolja, úgy a kártya inaktívvá válik. A kártya reaktiválása pontjóváírási tranzakcióval és a felmerülő költségek megfizetésével lehetséges.

8.15. A Kártyatulajdonosnak jogában áll a már jóváírt pontokat törölni, amennyiben kiderül, hogy azokat az adott Pontfelíró Partner nem szabályosan nyújtotta, illetve azokat a Kártyabirtokos jogosulatlanul vagy visszaélés révén szerezte.

9. Felelősség

9.1. A Kártyatulajdonos a Kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés és megsemmisülés terén. A kártyák esetleges téves letiltásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén terheli felelősség.

9.2. A Kártyatulajdonos nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, illetve a kártya elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, amennyiben azok szerződött partnerei, illetve azok munkatársai szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

10. Reklamációk – Ügyfélszolgálat

10.1. A programmal kapcsolatos bármely természetű panasz, kérdés, kérés esetén a portál és a call-center áll az ügyfelek rendelkezésére. A call-center napi 10 órában (8-18 óráig) érhető el, ezen időintervallumon kívül üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.

10.2. Telefonos megkeresés esetén csak akkor adható felvilágosítás vagy hajtható végre a Kártyabirtokos utasítása, ha a hívó személyes adatai alapján beazonosítható. Ennek érdekében a kérés teljesítését megelőzően a személyazonosság megállapítása céljából az érdeklődő vagy a tranzakciót kezdeményező személyére, illetve a kártya használatára vonatkozó kérdések tehetők fel.

10.3. Amennyiben az ügyfélszolgálati munkatárs nem győződött meg az ügyfél személyazonosságáról hitelt érdemlően, joga van a kérést elutasítani.

11. A szerződés felmondása

11.1. A Kártyatulajdonos jogosult a Kártyabirtokos Városkártya Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani, illetve egyidejűleg a kártyáját érvényteleníteni és tiltólistára helyezni az alábbi esetekben:

- a Kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl;

- egyértelmű bizonyítást nyert vagy a Kártyabirtokos elismerte a kártyával való visszaélést, a kártyaszerződés megszegését, illetve egyéb jogsértését;

- a Kártyabirtokos cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza és ezen magatartásának a Kártyatulajdonos írásos felszólítása ellenére sem vet véget.

11.2. A fenti esetekben a Kártyatulajdonos véglegesen mentesül a Kártyabirtokosnak a felmondás időpontjában meglévő pontegyenlegének beváltási kötelezettsége alól, illetve követelheti a jogosulatlanul szerzett és/vagy beváltott pontok miatti kárának teljes megtérítését.

11.3. A Kártyabirtokos jogosult a Városkártya Programban való részvételét bármikor rendes felmondással írásban megszüntetni. A Kártyabirtokos kártyáját köteles visszaszolgáltatni a felmondásra irányuló írásbeli nyilatkozatának a Kártyatulajdonos részére való elküldését követő 30 napon belül. A kártya visszaadásáig be nem váltott pontok elvesznek.

12. Díjak

12.1. Amennyiben a kártya kibocsátása - jelen Szabályzat 3.2. pontja szerint - díjköteles körbe tartozik, az ügyfél a kártya kiállításáért köteles megfizetni a kártya előállítási díját, azaz bruttó 990,- Ft-ot.

Amennyiben a Kártyaigénylő diák vagy nyugdíjas, úgy a kártyadíj 99,-Ft.

12.2. Az ügyfél az őt terhelő díjakat a Kártyatulajdonos által kiállított számla ellenében készpénzben fizeti meg.

13. A program módosítása, befejezése

13.1. A Kártyatulajdonos jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét, illetve a szerződött Partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, azonban a módosítás nem lehet visszamenőleges hatályú, a Kártyabirtokosok megszerzett jogait nem érintheti.

13.2. A program befejezését a Kártyatulajdonos – a Kártyabirtokosok előzetes értesítése mellett – szabadon döntheti és rendelheti el. Az értesítés a befejezést megelőzően 90 nappal a Kártyabirtokosoknak megküldött közlemény útján történik. Az értesítés tartalmazza a megszűnés részletes feltételeit és a pontok beváltásának határidejét. Az értesítés megjelenését követő naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és a Program befejezéséig hátralévő időtartamban már csak a pontok beváltására van mód. A Program megszűnése napjáig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A Kártyatulajdonos nem felel a Kártyabirtokosokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher (adó, járulék, illeték, hatósági díj stb.) kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.

14.2. Az összegyűjtött pontokat nem lehet készpénzre vagy devizára átváltani. A törölt, elévült, érvénytelenné vált vagy egyéb okból be nem váltott pontok után azok pénzben kifejezett értéke, egyéb ellenszolgáltatás vagy kártérítés nem igényelhető.

14.3. A kártyabirtokosok értesítéseiket az internetről elérhető portálrendszeren – www.obudakartya.hu - keresztül tehetik meg.

14.4. A Városkártya Program, valamint a jelen Szabályzat a magyar jog hatálya alá esik.